Nors balandį palūkanų normos didėjo, paskolų augimo tai nepristabdė

Lietuvos bankas paskelbė 2022 balandžio mėn palūkanų ir pinigų finansų įstaigų duomenis.

investicijis grafikas2Asociatyvi nuotrauka iš pixabay.com

Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį sumažėjo1 572,7 mln. Eur, arba 1,7 proc. (metinis augimo tempas2 buvo 3,7 %). Valdžios ir finansų3 sektorių indėliai per mėnesį sumažėjo atitinkamai 341,2 mln. ir 136,4 mln. – iki atitinkamai 3,2 mlrd. ir 886,0 mln. Eur balandžio pabaigoje. Ne finansų bendrovių indėliai sumažėjo 187,1 mln., arba 2 proc., o jų metinis augimo tempas buvo neigiamas (–4,3 %). Namų ūkių4 indėliai per mėnesį padidėjo 92,0 mln. Eur, arba 0,5 proc., o jų metinis augimo tempas buvo teigimas (6,7 %). Ne finansų bendrovių ir namų ūkių indėliai 2022 m. balandžio pabaigoje sudarė atitinkamai 9,0 mlrd. ir 20,0 mlrd. Eur (žr. 1 pav.);

202204 PFI Pav 11 pav. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ (likučiai laikotarpio pabaigoje) © Lietuvos bankas

Lietuvos ne finansų bendrovių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį sumažėjo 182,3 mln., o namų ūkių jie padidėjo 121,5 mln. – iki atitinkamai 8,8 mlrd. ir 16,3 mlrd. Eur;

kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį padidėjo 400,9 mln. Eur, arba 1,7 proc. (metinis augimo tempas sudarė 16,2 %). Paskolos Lietuvos ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams per mėnesį išaugo atitinkamai 267,8 mln. ir 121,1 mln. Eur, arba 2,9 ir 1,0 proc. (metiniai augimo tempai buvo atitinkamai 18,9 ir 11,6 %), paskolos finansų sektoriui padidėjo 14,3 mln., o valdžios sektoriui jos sumažėjo 2,2 mln. Eur. 2022 m. balandžio pabaigoje paskolos šiems sektoriams sudarė atitinkamai 9,5 mlrd., 12,7 mlrd., 1,7 mlrd. ir 337,4 mln. Eur (žr. 2 pav.);

202204 PFI Pav 22 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ (likučiai laikotarpio pabaigoje) © Lietuvos bankas

kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti, vartojimui ir kitiems tikslams per mėnesį padidėjo atitinkamai 99,2 mln., 12,7 mln. ir 9,2 mln. – iki atitinkamai 10,6 mlrd., 826,1 mln. ir 1,3 mlrd. Eur (žr. 3 pav.);

202204 PFI Pav 3 3 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos namų ūkiams (likučiai laikotarpio pabaigoje) © Lietuvos bankas

kredito įstaigų paskolų namų ūkiams naujų susitarimų5 palūkanų normos6 per mėnesį padidėjo 0,18 proc. punkto – iki 3,54 proc. Paskolų vartojimui ir būstui įsigyti palūkanų normos padidėjo atitinkamai 0,13 ir 0,03, o kitiems tikslams jos sumažėjo 0,40 proc. punkto. Šių paskolų palūkanų normos 2022 m. balandžio mėn. sudarė atitinkamai 8,86, 2,05 ir 4,91 proc. (žr. 4 pav.).

202204 PFI Pav 44 pav. Paskolų namų ūkiams naujų susitarimų palūkanų normos © Lietuvos bankas

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.


1 Jei nenurodyta kitaip, statistikos pranešime pokyčiai per mėnesį eurais pateikiami kaip sandoriai, t. y. iš skirtumo tarp likučių ataskaitinio ir ankstesnio laikotarpių pabaigoje pašalinus perkainojimų dėl kainos ir valiutos kurso, paskolų nurašymo, taip pat perklasifikavimų įtaką.

2 Metinis augimo tempas apskaičiuotas kaip sandoriais pakoreguotų likučių bazinio indekso pokytis per metus procentais.

3 Finansų sektorių sudaro Lietuvos investiciniai fondai ir kiti finansiniai tarpininkai, taip pat draudimo bendrovės ir pensijų fondai.

4 Namų ūkių sektorių sudaro namų ūkiai ir jiems paslaugas teikiančios ne pelno institucijos.

5 Nauji susitarimai apima finansines sutartis, kuriose pirmą kartą nustatoma paskolos palūkanų norma, ir sutartis esamų paskolų, kurių sąlygos yra persvarstytos. Nauji paskolų susitarimai neapima atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų lėšų pereikvojimo, kredito kortelės kredito.

Top