Kreditai INFO | Viskas apie kreditus ir paskolas

Kreditų akcija - pirmas kreditas nemokamai

Uncategorised

Rusija nuo kitų metų subsidijuos ir degtinės gamybą

Dėl valstybinio kreditų palūkanų subsidijavimo Rusija tikisi patrigubinti degtinės eksporto apimtis.

vodka 1515544 640

Citadele toliau plečia paskolų gyventojams ir įmonėms portfelį

Citadele grupė metų pradžioje visose srityse šiek tiek pagerino savo rodiklius: bendrasis paskolų porfelis ūgtelėjo 9%, paskolos verslui padidėjo 285 mln. eurų.

grafikas

Generalinė prokuratūra nepradės ikiteisminio tyrimo dėl pernelyg aukštų Vilibor palūkanų

Dėl krizės laikotarpiu buvusių tarpbankinių paskolų palūkanų normų (Vilibor) Generalinė prokuratūra papildomų veiksmų nesiims. Vilibor iššaukė būsto kreditų litais palūkanų augimą, dėl kurio žmonės patyrė papildomų nuostolių.

nt rinka sasd323

Atsakingo skolinimo nuostatai

Siekiant apsaugoti gyventojus nuo perteklinio kreditavimo rizikos, Lietuvos bankas dar 2015 metais pristatė "atsakingo skolinimo nuostatus". Šiais nuostatais privalo vadovautis visi kreditoriai teikiantys paskolas LR teritorijoje. Kreditai.INFO siūlo detaliai susipažinti su minėtai nuostatais ir rekomenduoja prieš kreipiantis dėl vartojamojo kredito, būsto paskolos ar bet kokio kito kredito žinoti savo teises bei pagrindinius reikalavimus, kuriuos privalo atitikti kiekvienas asmuo siekiantis gauti kreditą.

Trumpai, svarbiausi reikalavimai:

 • Maksimali kredito gavėjo mėnesinė kreditų grąžinimo ir palūkanų įmokų (pagal visus įsipareigojimus) suma, negalės viršyti 40 proc. tvarių mėnesio pajamų.
 • Maksimalus paskolos terminas negali viršyti 30 metų.
 • Kreditai suteikiami tik pastovias pajamas gaunantiems asmenims.
 • Kreditai suteikiami tik pilnamečiams asmenims.

 

Lietuvos banko valdybos patvirtinti Atsakingojo skolinimo nuostatai (pilnas dokumentas)

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Atsakingojo skolinimo nuostatų (toliau – Nuostatai) tikslas – skatinti atsakingą kredito įstaigų skolinimo praktiką, rinkos drausmę ir veiklos skaidrumą, siekiant sumažinti kredito įstaigų sektoriaus sisteminę riziką, nesubalansuotus nekilnojamojo turto kainų pokyčius, taip pat pernelyg spartaus kreditų portfelio augimo bei perteklinės rizikos koncentracijos riziką ir norint apsaugoti vartotojus nuo per didelės finansinių įsipareigojimų naštos, taip pat ugdyti atsakingojo skolinimosi įpročius, taip prisidedant prie visos finansų sistemos stabilumo užtikrinimo.
 2. Nuostatai taikomi Lietuvos Respublikos bankams, užsienio bankų filialams, Centrinei kredito unijai ir kredito unijoms (toliau – kredito įstaigos), išskyrus atvejus, kai šie asmenys veikia kaip vartojimo kredito davėjai pagal Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymą. Kitiems ūkio subjektams, teikiantiems Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytas finansines paslaugas, išskyrus atvejus, kai šie asmenys veikia kaip vartojimo kredito davėjai pagal Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymą, rekomenduojama laikytis Nuostatų.
 3. Nuostatai taikomi kreditams, įskaitant finansinės išperkamosios nuomos sandorius, (toliau – kreditas), suteikiamiems fiziniams asmenims (namų ūkiams).
 4. Nuostatai netaikomi:

4.1. kreditams, kurie teikiami ūkininkams Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatyme numatytai ūkininko veiklai plėtoti;

4.2. kreditams, kurie teikiami daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatyme nustatyta tvarka;

4.3. restruktūrizuojamiems kreditams;

4.4. kreditams, kurie teikiami studentams Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo nustatyta tvarka.

 1. Lietuvos bankas gali keisti Nuostatuose nustatytus kredito dydžio ir įkeisto, išperkamosios nuomos būdu įsigyto turto rinkos vertės arba kainos, atsižvelgiant į mažesnę, (toliau – įkeisto turto vertė) ir (arba) visų įsipareigojimų finansų įstaigoms pagal kredito ir kitas sutartis vidutinės įmokos dydžio ir pajamų santykius, atsižvelgdamas į su nekilnojamojo turto rinka susijusios rizikos ir nekilnojamuoju turtu užtikrintų kreditų portfelio kitimo tempus, taip pat į kitus makroekonominius rodiklius, jeigu tai gali didinti ekonomikos raidos disbalansą ir gali kelti grėsmę šalies finansų sistemos stabilumui.

II SKYRIUS

ATSAKINGASIS SKOLINIMAS

 1. Atsakinguoju skolinimu laikoma tokia kredito įstaigų skolinimo veiklos plėtra, kai teikiant kreditus laikomasi tam tikrų nuostatų, sudarančių prielaidas tinkamai įvertinti kredito gavėjo mokumą ir užkertančių galimybę prisiimti pernelyg didelę kredito riziką.
 2. Atsakingasis skolinimas pagrįstas šiomis nuostatomis:

7.1. Kredito įstaigos, prieš priimdamos sprendimą suteikti kreditą, visokeriopai įvertina kredito gavėjo gebėjimą grąžinti kreditą ir sumokėti visas su juo susijusias įmokas. Taip siekiama išvengti suteiktų kreditų negrąžinimo, jų grąžinimo nesilaikant sutartinių įsipareigojimų arba jų priverstinio grąžinimo panaudojant kredito gavėjo įkeistą turtą.

7.2. Vertinami visi objektyviai numanomi reikšmingi veiksniai, atsižvelgiant į kredito gavėjo pateiktą ir kredito įstaigai prieinamą informaciją, galintys turėti įtakos kredito gavėjo mokumui, ypač tokie kaip kredito gavėjo tvarios pajamos, jo kredito istorija, pajamų kitimo (augimo ir mažėjimo) potencialas.

7.3. Skolinimas grindžiamas kredito dydžio ir įkeičiamo įsigyjamo arba statomo nekilnojamojo turto rinkos vertės arba kainos, atsižvelgiant į mažesnę, santykiu, taikant maksimalios leistinos kredito sumos ir įkeisto turto vertės santykio rodiklį (angl. loan-to-value ratio).

7.4. Skolinimas grindžiamas (atsižvelgiama į praeities duomenis, ekonomikos cikliškumą) visų įsipareigojimų pagal kredito ir kitas sutartis vidutinės įmokos dydžio ir pajamų santykio ribojimu (angl. debt service-to-income).

7.5. Skolinimo procesas ir skolinimo sąlygos (įskaitant vėlesnes kredito peržiūras ar kredito sąlygų keitimą) grindžiamos gebėjimu greitai reaguoti į kintančias kredito gavėjo mokumo aplinkybes.

7.6. Kredito gavėjuisuteikiama galimybė grąžinti kreditą pirma nustatyto termino. Tokiu atveju kredito sutartyse aiškiai nurodoma su išankstiniu kredito grąžinimu susijusių mokesčių apskaičiavimo ir taikymo tvarka bei sąlygos.

7.7. Prieš sudarant kredito sutartį, kredito įstaiga, atsižvelgdama į kredito gavėjo nurodytus prioritetus ir pateiktą informaciją, informuoja kredito gavėją apie kredito sutarties sąlygas, kad jis galėtų palyginti skirtingus pasiūlymus ir priimti informacija pagrįstą sprendimą dėl kredito sutarties sudarymo.

III SKYRIUS

KREDITO IR ĮKEISTO TURTO VERTĖS SANTYKIS

 1. Kredito įstaiga, prieš suteikdama kreditą, įvertina įkeičiamo turto vertę bei kokybę ir (arba) gauna teisės aktų reikalavimus atitinkančią turto vertinimo ataskaitą.
 2. Maksimalus kredito, skirto nekilnojamajam turtui įsigyti arba statyti, dydžio ir įkeičiamo įsigyjamo arba statomo nekilnojamojo turto rinkos vertės arba kainos, atsižvelgiant į mažesnę,santykis negali būti didesnis kaip 85 proc. Šis santykio reikalavimasnetaikomas kreditams, kurių paskirtis išskirtinai refinansuoti kitose kredito įstaigose suteiktus kreditus, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

9.1. nedidėja kredito likutis;

9.2. nesikeičia už kreditą įkeistas turtas arba įkeičiamas papildomas turtas;

9.3. kredito mokėjimai nėra uždelsti ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų.

 1. Maksimalaus kredito, skirto nekilnojamajam turtui įsigyti arba statyti, dydžio ir įkeičiamo įsigyjamo arba statomo nekilnojamojo turto rinkos vertės arba kainos, atsižvelgiant į mažesnę, santykis, nurodytas Nuostatų 9 punkte, gali būti didinamas iki 10 procentinių punktų imtinai, kai kreditas, skirtas gyvenamosios paskirties nekilnojamajam turtui įsigyti arba statyti, remiamas valstybės ir atitinka reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme.
 2. Kreditams, suteikiamiems tam pačiam kredito gavėjui daugiau kaip vienam gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto vienetui įsigyti, taikomas griežtesnis apribojimas, nei nustatytas Nuostatų 9 punkte, išskyrus tą kreditą, kuris skirtas turtui (būstui), kredito gavėjo laikomam pagrindine gyvenamąja vieta. Kredito dalys, skirtos tam pačiam nekilnojamajam turtui įsigyti arba statyti, laikomos vienu kreditu.
 3. Kreditų, suteikiamų žemės ūkio paskirties žemės sklypams įsigyti, išskyrus ūkininkų įsigyjamus žemės ūkio paskirties žemės sklypus, skirtus Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatyme numatytai ūkininko veiklai plėtoti, įskaitant sklypus, kai numatoma keisti įsigyjamo žemės sklypo naudojimo paskirtį, maksimalaus kredito, skirto žemės sklypui įsigyti, dydžio ir įkeičiamo įsigyjamo žemės sklypo rinkos vertės arba kainos, atsižvelgiant į mažesnę, santykis negali būti didesnis kaip 40 proc. Vertinant žemės sklypą neatsižvelgiama į vertės pokyčius, kuriuos gali lemti žemės sklypo naudojimo paskirties keitimo aplinkybės.
 4. Kreditams, suteikiamiems ne Europos ekonominėje erdvėje esančiam nekilnojamajam turtui įsigyti arba statyti, rekomenduojami 15 procentiniųpunktų griežtesni apribojimai, nei numatyti Nuostatų 9, 10, 11 punktuose.
 5. Kredito, užtikrinto įkeičiant skirtingų rūšių nekilnojamąjį turtą, ir įkeičiamo turto santykis apskaičiuojamas kiekvieno turto atskirai, neviršijant Nuostatuose įtvirtintų maksimalių dydžių.
 6. Finansų įstaiga turi įsitikinti, kad įsigyjamo turto kainos dalis, viršijanti šiame skyriuje nustatytus santykius, būtų sumokėta prieš išmokant banko kreditą, ir gauti kredito gavėjo patvirtinimą, kad minėta kainos dalis sumokėta nuosavais (ne skolintais) kredito gavėjo pinigais. Finansų įstaiga negali suteikti kredito, skirto įsigyjamo nekilnojamojo turto kainos daliai, viršijančiai šiame skyriuje nustatytus santykius, finansuoti. Išimtis gali būti taikoma tik tada, kai kredito gavėjas, siekdamas pakeisti gyvenimo sąlygas, įsigyja kitą būstą ir per protingą terminą įsipareigoja sumažinti prisiimamą įsipareigojimą reikiamu nuosavų lėšų dalies dydžiu.

IV SKYRIUS

ĮMOKOS DYDŽIO IR PAJAMŲ SANTYKIS

 1. Kredito gavėjo vidutinės kredito dalinio grąžinimo ir palūkanų įmokos, apskaičiuojamos padalijus visų kredito grąžinimo ir palūkanų įmokų sumą iš kredito trukmės, pagal visus įsipareigojimus, dydis turi sudaryti ne daugiau kaip 40 proc. asmens (namų ūkio) pajamų, kurias kredito įstaiga pripažįsta tvariomis, išskyrus Nuostatų 17 ir 18 punktuose nurodytas išimtis. Papildomai kredito įstaiga turi užtikrinti, kad šis dydis sudaro ne daugiau kaip 50 proc., palūkanų įmokai apskaičiuoti naudojant 5 proc. palūkanų normą, asmens (namų ūkio) pajamų, kurias kredito įstaiga pripažįsta tvariomis, išskyrus Nuostatų 17 punkte nurodytą išimtį. Paskoloms, kurios išduodamos taikant fiksuotąją palūkanų normą visu sutarties laikotarpiu, galioja tik 40 proc. dydžio reikalavimas. Kreditų, kurių nenumatyta grąžinti dalimis, vidutinės santykinės kredito grąžinimo ir palūkanų įmokos apskaičiuojamos padalijus visą kredito ir palūkanų įmokų sumą iš kredito trukmės.
 1. Didesnis nei Nuostatų 16 punkte nustatytas, tačiau neviršijantis 60 proc., kredito gavėjo vidutinės kredito dalinio grąžinimo ir palūkanų įmokos, apskaičiuojamos padalijus visų kredito grąžinimo ir palūkanų įmokų sumą iš kredito trukmės, pagal visus įsipareigojimus, dydis per kalendorinius metus gali būti taikomas tai paskolų būstui įsigyti sumai, kuri sudaro ne daugiau nei 5 proc. bendros naujų, per tuos kalendorinius metus kredito įstaigos suteiktų paskolų būstui įsigyti sumos. Ši galimybė taikoma, kai toks viršijimas kredito įstaigos pripažintas pagrįstu ir pateisinamas siekiant Nuostatų 1 punkte nurodyto tikslo. Naujomis paskolomis laikomos paskolos, suteikiamos pagal naujas paskolos sutartis, ir paskolų sąlygų keitimai, kai didinama paskolos suma.
 1. 18.Neatsižvelgiant į Nuostatų 17 punktą, didesnis nei Nuostatų 16 punkte nustatytas dydis gali būti taikomas laikinai (protingą terminą), kai kredito gavėjui suteikiamas kreditas, skirtas kitam būstui, kurį įsigydamas kredito gavėjas siekia pakeisti gyvenimo sąlygas, įsigyti. Šiuo atveju kredito įstaiga privalo įsitikinti, kad prieš kredito grąžinimo įmokų mokėjimo pradžią klientas įvykdys įsipareigojimus pagal anksčiau sudarytas kredito sutartis.
 2. Priimant sprendimą dėl kredito suteikimo atsižvelgiama į ne mažiau kaip šešių paskutinių mėnesių tvarių pajamų vidurkį ir įvertinamas ilgalaikis pajamų tvarumas. Finansų įstaiga, apskaičiuodama kredito grąžinimo įmoką, vertina jai žinomas ir (arba) galimas žinoti kredito gavėjo išlaidas, susijusias ne tik su kredito grąžinimu, bet ir su kitais kredito gavėjo turimais įsipareigojimais (finansine išperkamąja nuoma, kredito kortelės limito grąžinimo grafiko įmokomis ir t. t.), ir atsižvelgia į pajamas, liekančias grąžinus kreditą ir sumokėjuspalūkanas.

V SKYRIUS

KREDITO TRUKMĖ

 1. Maksimali kredito trukmė neturi viršyti 30 metų.

VI SKYRIUS

KREDITO GAVĖJO VERTINIMAS

 1. Kredito įstaigos sprendimas suteikti kreditą grindžiamas atsargiu ir pamatuotu kredito gavėjo galimybių grąžinti kreditą ilguoju (kredito grąžinimo trukmės) laikotarpiu vertinimu. Kredito įstaigos kreditų išdavimo politika turi būti pagrįsta prielaida, kad kreditas grąžinamas kredito gavėjo pajamų generuojamais pinigų srautais (pajamomis), o ne dėl priverstinio grąžinimo iš įkeisto turto arba jo vertės pokyčių.
 2. Prieš sudarant kredito sutartį, kredito įstaiga įvertina kredito gavėjo mokumą remdamasi iš kredito gavėjo gauta informacija ir ją patikrina mokumui vertinti naudojamose ir jai prieinamose duomenų bazėse. Vertinami tvarūs kredito gavėjo pajamų šaltiniai, jų įvairovė, tvarumas ir įvertinama galima jų kaita ateityje, taip pat pagrindinės kredito gavėjo išlaidų grupės, susijusios su įsiskolinimais finansų įstaigoms ir kitiems asmenims.
 3. Kredito gavėjai, kurių pajamos gali gerokai kisti (pvz.: dividendų, pajų pajamos, nekilnojamojo turto pajamos, pajamos iš investicinės veiklos arba nekilnojamojo turto pardavimo pajamos ir pan.) arba dėl kurių pajamų tvarumo abejojama, vertinami konservatyviau, jiems teikiamiems kreditams nustatomos griežtesnės, nei maksimaliai yra leidžiama Nuostatuose, kredito ir įkeisto turto vertės ir (arba) vidutinės įmokos dydžio ir pajamų santykių reikšmės ir (arba) didesnė kredito kaina.
 4. Jeigu sutarties šalys, sudariusios kredito sutartį, susitaria pakeisti bendrą kredito sumą, prieš kiekvieną svarbesnį bendros kredito sumos padidinimą kredito įstaiga atnaujina turimą informaciją apie kredito gavėją, įkeistą turtą ir iš naujo įvertina jo mokumą bei įkeisto turto vertę.
 5. Jeigu kredito ir kredito gavėjo gaunamų pajamų valiuta skiriasi, kredito įstaiga turi taikyti griežtesnius apribojimus, nei numatyti Nuostatų 9, 10, 11, 13 punktuose, ir (arba) taikyti mažesnį, nei nustatytas Nuostatų 16 punkte, dydį, įvertinus užsienio valiutos kurso pasikeitimo riziką.

VII SKYRIUS

INFORMACIJA, TEIKIAMA KREDITO GAVĖJUI

 1. Įgyvendindamos Nuostatų 7.7 papunkčio nuostatas kredito įstaigos mutatis mutandis vadovaujasi 2001 m. kovo 1 d. Europos Komisijos rekomendacija 2001/193/EB dėl informacijos, kurią vartotojams turi suteikti paskolų būstui teikėjai (OL L 69, 10.3.2001, p. 25–29).
 2. Prieš suteikiant kreditą kintamosiomis palūkanų normomis, kredito įstaiga turi atlikti kredito gavėjo galimybių, įvykus nepalankiam palūkanų normų šokui, grąžinti kreditą laiku analizę ir informuoti kredito gavėjus, kokios būtų kredito grąžinimo išlaidos. Tuo tikslu kredito grąžinimo ir palūkanų įmokas kredito įstaigos turi apskaičiuoti taikydamos kredito suteikimo momentu esančią palūkanų normos bazę, padidintą 4 procentiniais punktais. Jei kredito įstaigos mano, kad reikia, kredito įmokos gali būti apskaičiuojamos taikant ir kitus, nei šiame punkte nustatyti, dydžius.
 3. Prieš suteikdama kreditą užsienio valiuta, kredito įstaiga informuoja kredito gavėją apie riziką, susijusią su užsienio valiutos kurso pokyčiais, ir galimą šios rizikos įtaką kredito gavėjo galimybėms grąžinti kreditą laiku.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Kredito įstaigos papildo atitinkamus vidaus rizikos valdymo ir veiklos politikų dokumentus, taip pat kitus dokumentus, atsižvelgdamos į Nuostatus. Nuostatų įgyvendinimą reglamentuojančius dokumentus kredito įstaigos parengia atsižvelgdamos į savo veiklos pobūdį ir mastą, prisiimamą riziką ir atliekamas operacijas.

Europos centrinis bankas: kitais metais Europos BVP augs lėčiau

Dėl euro zonoje ir už jos ribų didėjančio „neapibrėžtumo“ Europos Centrinis Bankas (ECB) šiek tiek pablogino bendros valiutos bloko ekonomikos augimo prognozes, per spaudos konferenciją pareiškė euro zonos centrinio banko vadovas Mario Draghi (Marijus Dragis).

ecb

Bitcoin kaina realiu laiku

Žemiau pateikiamas Bitcoin kursas USD atžvilgiu ir jo kitimo grafikas.

Apie Bitcoin

Pirmoji ir didžiausio pasisekimo sulaukusi kriptovaliuta. Šių virtualių pinigų kūrėju laikomas Satoši Nakamoto, tačiau kai kurie ekspertai teigia, kad tai tikriausiai išgalvotas vardas ir pavardė, o už jos gali stovėti net ne vienas žmogus, o visa bendruomėne. Bitcoin'ai pasaulį išvydo 2009 metais. Kriptovaliuta naudojama pagrinde kaip atsiskaitymo internete priemonė. Šios kriptovaliutos populiarumą iš dalies lėmė jos anonimiškumas, nes mokant Bitcoin'ais galima išlaikyti paslaptyje tiek gavėjo, tiek mokėtojo tapatybę.

Norite įsigyti Bitcoin?

Visiems norintiems įsigyti bitcoin ar kitų, populiarių kriptovaliutų, mes rekomenduojame apsilankyti svetainėje bitcoinbaltic.com, kurioje galėsite rinktis iš skirtingų pardavėjų. Jei iki šiol su kriptovaliutomis susidurti dar neteko - šioje svetainėje rasite ir daug naudingos informacijos, bei video pamokas kaip pirkti, parduodi ar prekiauti (spekuliuoti) kriptovaliutomis.

Ar verta investuoti į kriptovaliutas?

Finansinių investicijų sektoriuje kriptovaliutos šiuo metu yra daugiausiai diskusijų sukelianti tema. Nenuostabu, kad vis daugiau žmonių domisi galimybėmis investuoti, kadangi kylanti Bitcoin vertė ir atsirandančios naujos kriptovaliutos labai stipriai sujudino rinką. Šiuo metu kriptovaliutos vertinamos labai prieštaringai. Specialistai, teigiamai vertinantys kriptovaliutas, jas laiko viena iš geriausių investicinių priemonių, kadangi kriptovaliutų vertė nuolat auga. Įprastų valiutų vertė dėl infliacijos po truputį krinta, todėl nemažai investuotojų, ieškodami būdų, kaip apsaugoti savo kapitalą, domisi kriptovaliutomis. Kriptovaliutų technologija leidžia virtualius pinigus naudoti bet kurioje pasaulio šalyje, nebent jų naudojimas toje šalyje uždraustas. Be to, istoriškai žiūrint, nuo tada, kai buvo sukurta pirmoji kriptovaliuta Bitcoin, jos vertė dolerio atžvilgiu tik augo ir prognozuojama, kad augs toliau. Kitas požiūris į kriptovaliutas yra neigiamas. Kai kurie specialistai mano, kad kriptovaliutos yra ne kas daugiau, kaip didelis interneto burbulas. Kadangi kriptovaliutos niekuo nepadengtos, jų patikimumas laikoma labai abejotinu. Nepaisant nuolatinio kriptovaliutų vertės augimo, dideli trumpalaikiai svyravimai gali padidinti riziką prarasti pinigus. Jeigu pasižiūrėsime kaip keitėsi Bitcoin’o kursas su doleriu per pastaruosius mėnesius, pamatysime, kad bendra tendencija yra kylanti, tačiau trumpalaikiai kurso svyravimai siekė 1000 ir daugiau JAV dolerių. Be to, diskusijų metu dažnai atkreipiamas dėmesys, kad kol kas problema gali tapti ir valiutos pripažinimas. Oficialiai kriptovaliutos kol kas nėra pripažintos. Kai kuriose šalyse negalima susikurti kriptovaliutos piniginės ar atsiskaityti elektroninėse parduotuvėse. Be to kyla problemų, norint susimokėtu mokesčius, jeigu pinigai uždirbami kuria nors iš kriptovaliutų, kadangi daugumoje pasaulio šalių tokie atvejai nėra įstatymiškai sureguliuoti.

Ar realu naudoti bitcoin kasdieniams atsiskaitymams?

Nors Bitcoin kaina šiai dienai yra pernelyg nestabili tam, kad šią kriptovaliutą būtų patogu naudoti kasdieniams atsiskaitymas, bet vis dažniau verslas pateikia Bitcoin ar kitą kriptovaliutą kaip atsiskaitymo alternatyvą. Nuolatinis bitcoin kurso kitimas yra itin teigiamas bruožas kuomet kalbama apie spekuliavimą valiutomis ar investavimą, bet jis yra visiškai nepriimtinas, kuomet kalbama apie kasdienį naudojimą. Tik įsivaizduokite kas būtų jei verslas pardavęs prekes kitą dieną turėtų pirkti naujas, o valiutos kaina būtų ženkliai išaugusi. Tai reikštu arba hiperinfliaciją (tokia kokia buvo Vokietijoje po pirmo pasaulinio karo arba 21 amžiaus pradžioje Žimbabvėje), arba visiška prekių ir paslaugų rinkos sustojimą. Rinka būtų priversta sustoti, nes nevykdyti jokios veiklos ir gyventi tik iš augančio valiutos kurso būtų daug naudingiau ekonomiškai.

Kaip alternatyvus atsiskaitymo metodas kriptovaliutos yra puiki priemonė. Visada atsiras žmonių kurie norėdami fiksuoti pelną ar tiesiog greičiau išleisti lengvai uždirbtus pinigus, norės pirkti prekes, nekeičiant pačios valiutos (tai leidžia sutaupyti nemažai komisinių). Pasaulinėje žiniasklaidoje yra plačiai nuskambėję keletas epizodų, kuomet naujai "Iškepti" bitcoin milijonieriai už šią valiutą pirko superautomobilius, brangų nekilnojamąjį turtą ir kitas prabangos prekes. Kur kas rečiau šia valiuta yra atsiskaitoma perkant degalus, kavos puodelį ar vakarieniaujant restorane. Nors tokią galimybę ir yra suteikus ne viena viešojo maitinimo įstaiga. Priežastis yra ta pati - pernelyg greit kylant bitcoin kaina. Juk gali nutikti taip, kad šiandien suvalgyti pietūs ateityje kainuos kaip naujas automobilis arba prabangios atostogos.

Svarbu žinoti apie rizikas

Priėmus sprendimą investuoti į kriptovaliutas reikėtų atkreipti dėmesį į kelis pagrindinius niuansus. Renkantis valiutą reikėtų įsitikinti, kad valiuta yra pripažįstama ir lengvai naudojama bei keičiama į kitas valiutas. Be to, valiuta, į kurią investuojama turi būti saugi ir patikima. Populiariausios kriptovaliutos yra Bitcoin, Ethereum, Litecoin. Šiuo metu atsiranda daug naujų alternatyvų paminėtoms kriptovaliutoms, todėl siekiant neprarasti pinigų, reikia labai gerai įsivertinti investicijos patikimumą.

Bitcoin kaina yra itin dinamiška

Per 2017 metus bitcoin kaina kito itin drastiškai. Metų pradžioji, populiariausia kriptovaliuta kainavo mažiau nei vieną tūkstanti Jungtinių valstijų dolerių. Rugsėjo pirmąją kaina jau siekė 4744 JAV dolerius. Būtent antroji metų dalis tapo tikra sėkmės istorija visiems investavusiems į šią valiutą. Per tris rudens mėnesius kaina šoktelėjo iki 9858 JAV dolerių už vieną Bitcoiną. Prasidėjusi visuotinė manija lėmė tai, kad įspūdingas kainos augimas nesustojo ir čia, per kelias savaites šoktelėjo net iki 19193 JAV dolerio (Toks kursas fiksuotas 2017.12.17). Po šio rekordinio kainų šuolio sekė korekcija ir kaina nukriti iki mažiau nei 14 tūkstančių JAV dolerių. Dėl itin didelės kainų dinamikos ši kriptovaliuta yra itin mėgiama ne tik tarp investuotojų, bet ir tarp spekuliantų forex rinkoje.

Pirmuosius 2018 metų mėnesius bitkoino vertė kito ne taip dinamiškai kaip prieš tai buvusių metų pabaigoje. Kriptovaliutų rinka sukrėtė ne vienas didelis skandalas, o bitcoin vertė , Balandio mėnesio viduryje pasiekė žemiausią ribą ties 6700 JAV dolerių už vieną bitcoiną. Tiesa verta paminėti, kad tokia kaina ilgai neužsilaikė ir jau po dviejų savaičių šios kriptovaliutos vertė vėl pakilo iki daugiau kaip 8000 JAV dolerių.

Metų pabaigoje kursas stabilizavosi ir metus baigė (Gruodžio 31 diena) ties 3858 JAV dolerių už vieną Bitkoiną. Bendras kurso kitimas 2018 metais buvo išties ženklus, vienas virtualios valiutos vienetas prarado po maždaug dešimt tūkstančių dolerių vertės (skaičiuojant nuo 2018 Sausio 1 iki 2019 Sausio 1). Nepaisant neigiamos korekcijos, dauguma ekspertų teigia, kad svarbiausią egzaminą ši virtuali valiuta išlaikė ir netapo niekine (buvo ir tokių prognozių). Dabar dėl daugiau mažiau stabilaus kurso Bitkoiną bus galima lengviau naudoti kaip atsiskaitymams pritaikytą valiutą, o ne kaip spekuliacinį instrumentą.

Taip pat skaitykite:

Smulkųjį verslą neramina griežtėjančios kreditų suteikimo sąlygos

Kriptovaliutų debetinės kortelės

Už "Bitcoin" jau galima įsigyti ir NT Lietuvoje

Paskolos internetu

Paskolos internetu su kreditai.INFO. Palyginkite skirtingus paskolų internetu pasiūlymus ir gaukite paskolą internetu geriausiomis sąlygomis. Mes nuolatos atnaujiname paskolų internetu pasiūlymus, pridedame naujus partnerius/kreditorius. Skolintis naudojantis Kreditai.INFO paskolų palyginimu leidžia sutaupyti ir nuolatos būti kreditų naujienų epicentre.

paskolos internetu

Vartojamosios paskolos internetu, smulkieji kreditai internetu ir panašios finansavimo priemonės dažniausiai naudojamos, kuomet greitai prireikia nedidelės pinigų sumos - remontui, buitiniams prietaisams įsigyti, atostogoms ir pan. Kartais tokios paskolos imamos siekiant išspręsti laikinas finansines problemas, kuomet greitai reikia pinigų. Paskolų internetu populiarumą lemia supaprastinta kredito suteikimo procedūra. Paprastai bankuose atsakymo dėl paskolos tenka laukti kelias dienas ir gana sudėtinga paskolos suteikimo procedūra. Smulkiuosius vartojimo kreditus teikiančios bendrovės gali suteikti paskolą tenkinančią bet kurio kliento poreikius. Priklausomai nuo to, kokios sumos Jums reikia, kokios yra Jūsų pajamos, galite gauti kreditą nuo 30 Eur iki 15000 Еur.

Į ką labiausiai reikėtų atkreipti dėmesį imant paskolą?

Svarbiausias dalykas, į kurį turėtumėte atkreipti dėmesį prieš imdami paskolą internetu (arba iš banko) - kokias palūkanas reikės mokėti ir iki kada turite grąžinti paskolą. Praleidus mokėjimo terminą dauguma greitųjų kredito bendrovių gali taikyti papildomus mokesčius, kuriuos taip pat turite išsiaiškinti. Be to svarbu atkreipti dėmesį ir išanalizuoti kelių kredito bendrovių pasiūlymus. Kai kurios bendrovės imantiems pirmąjį kreditą jį tam tikromis sąlygomis siūlo be papildomų mokesčių ir palūkanų, todėl jūsų paskola gali nepabrangti, t.y. grąžinti turėsite tiek pat kiek paėmėte.

Kaip gauti paskolą internetu?

Norėdami gauti paskolą internetu turite kreiptis į smulkiųjų kreditų bendrovę. Informacija apie kredito bendroves ir jų siūlomas sąlygas pateikiama kreditus.info tinklapyje. Dauguma kredito bendrovių savo tinklapiuose pateikia skaičiuokles, kurias naudojant galima greitai įsivertinti paskolos pabrangimą ir mokėtinas įmokas.

Išsirinkę smulkiųjų kreditų bendrovę turite užsiregistruoti jos tinklapyje ir pateikti paraišką. Paraiškos pateikimo metu bus paprašyta įvesti asmens duomenis (asmens kodą, telefono numerį, el. paštą). Paraiškai patvirtinti iš savo banko sąskaitos turėsite pervesto 0,01 Eur. Ši operacija naudojama siekiant patvirtinti Jūsų tapatybę ir norint susieti Jūsų asmeninius duomenis su asmenine banko sąskaita.. Paraiška kreditui gauti patvirtinama greitai. Paprastai patvirtinimas gaunamas per 15 min.. Patvirtinus paraišką pasirašoma sutartis ir į Jūsų banko sąskaitą pervedama norima pinigų suma.

Ar galima pratęsti paskolų internetu grąžinimo terminą?

Jeigu susidūrėte su sunkumais grąžinant paskolą, gautą internetu, nereikėtų iš karto pradėti nerimauti. Dauguma tokias paskolas suteikiančių bendrovių siūlo galimybes už tam tikrą mokestį prasitęsti paskolos grąžinimo terminą. Įsivertinkite, ar tikrai reikalingas toks termino pratęsimas ir ar negalite laiku sumokėti įmokos.

Kodėl verta rinktis paskolą internetu?

Yra kelios pagrindinės priežastys, lemiančios paskolos internetu pasirinkimą. Visų pirma, tai leidžia sutaupyti laiko. Paskolos internetu suteikiamos greitai. Paprastai tinkamai pateikus paraišką ir turint stabilias pajamas, atsakymas dėl paskolos suteikimo pateikiamas per 15 min. Tuo tarpu kreipiantis į banką paskolos suteikimo procesas gali trukti kelias dienas.

Paskolas internetu gauti yra patogu ir paprasta. Naudodamiesi paskolas internetu teikiančių bendrovių paslaugomis kreditą galite gauti neišėję iš namų. Tereikia internetu užpildyti paraišką. Jums nereikia važiuoti į bendrovės skyrių, kad pasirašytumėte paskolos sutartį. Tai galite padaryti bet kurioje pasaulio vietoje, tereikia turėti internetą. Specialistai rekomenduoja prieš imant paskolą visuomet palyginti bent kelis pasiūlymus. Tam, kad atliktumėte tokį palyginimą Jums nereikia vaikščioti po skirtingų bendrovių filialus, kadangi visą informaciją galite rasti internete. Peržiūrėję kelių skirtingų kredito bendrovių pasiūlymus išsirinksite variantą, geriausiai atitinkantį Jūsų poreikius. Kiek kainuoja paskola ir kas yra BVKKMN?

BVKKMN yra bendra vartojimo kredito kainos metinė grąžinimo norma. Tai dydis, kuris rodo, kiek iš viso pabrangsta Jūsų paskola. BVKKMN naudojamas norint apskaičiuoti visą ilgalaikės paskolos kainą, į kurią įeina palūkanos, įmokų mokėjimo mokesčiai, administracinės išlaidos, tokios kaip paskolos sudarymo mokestis ar pan. Šis dydis įvertina visas išlaidas, kurias klientas sumoka smulkiųjų vartojimo kredtitų bendrovei imdamas paskolą ilgesniam nei vienerių metų terminui.

Iš esmės BVKKMN parodo, kiek kainuoja Jūsų paskola. BVKKMN dydis priklauso nuo kelių pagrindinių faktorių. Paprastai BVKKMN priklauso nuo paskolos termino ir skolinamos sumos dydžio. Kuo didesnė paskolos suma ir kuo ilgesniam laikotarpiui norima pasiskolinti, tuo mažesnis BVKKMN bus pritaikytas. Pasinaudojus kredito bendrovių pateikiamomis skaičiuoklėmis galima nesudėtingai įvertinti ir apskaičiuoti Jums reikiamos paskolos kainą.v

Kokių veiksmų gali imtis kreditorius, jeigu paskola negrąžinama laiku?

Jeigu iškilo finansinių sunkumų grąžinant paskolą, turėtumėte susisiekti su kreditoriumi ir susitarti dėl paskolos atidėjimo termino. Dauguma kredito bendrovių siūlo galimybę paskolos terminą pratęsti ir taip atidėti paskolos grąžinimą. Vis dėlto, jeigu nepavyksta kredito grąžinti laiku, smulkiųjų kreditų bendrovė turi teisę kreiptis į teismą arba skolų išieškojimo įmonę. Nevykdant įsipareigojimų laiku, kredito davėjas turi teisę esant sutartyje numatytoms sąlygoms sutartį nutraukti ir pareikalauti grąžinti visą kredito sumą. Be to, nevykdant įsipareigojimų, Jūsų duomenys gali būti perduoti į UAB “CreditInfo Lietuva” bei suinteresuotiems asmenims, kaip nurodo LR įstatymai. Tokios informacijos perdavimas gali labai neigiamai atsiliepti Jūsų kredito istorijai, todėl reikėtų vengti vėluoti mokėti paskolos įmokas.

Ar galima paskolą internetu gauti nemokamai?

Paskolą internetu tam tikromis sąlygomis galite gauti nemokamai. Dauguma smulkiųjų vartojimo kredito bendrovių imantiems paskolą pirmą kartą asmenims suteikia lengvatines sąlygas ir netaiko jokių paskolų mokesčių. Pavyzdžiui, suteikia galimybę sumą iki 1000 Eur 6 mėn. laikotarpiui gauti be pabrangimo. Todėl ieškantiems geriausio paskolos pasiūlymo reikėtų nepabijoti ir peržiūrėti kelių skirtingų kreditų bendrovių pasiūlymus.

Kokias paskolas galima gauti internetu?

Šiai dienai dauguma kreditorių (tiek bankai, tiek smulkieji) stengiasi perkelti daugiau paslaugų į virtualią erdvę. Prieš dešimtmetį naudojantis internetu buvo galima gauti tik smulkiuosius vartojimo kreditus (geriau žinomus kaip greitieji kreditai), tačiau šiandien situacija kardinaliai pasikeitė:

 

 

 

Paskola už automobilį

Analizuojant smulkiųjų vartojimo kreditų ir greitųjų paskolų rinką galima pastebėti, kad dauguma bendrovių paskolas teikia be užstato. Tokios paskolos yra rizikingesnės ir todėl jų palūkanos yra gana didelės. Tačiau kai kurie rinkos dalyviai vartotojams siūlo paskolas įkeičiant automobilį arba lizingo paslaugas automobiliui įsigyti.

Kas yra paskola už automobilį (įkeičiant automobilį)?

Paskola už automobilį yra toks paskolos tipas, kuomet kreditas yra suteikiamas įkeitus transporto priemonę. Šioje vietoje gali kilti klausimas, koks tampa įkeisto automobilio statusas ir ar galima juo toliau naudotis. Kreditoriai, teikiantys paskolos už automobilį paslaugą suteikia galimybę įkeisto automobilio savininkui toliau naudotis savo transporto priemone. Tačiau, įkeitimo laikotarpiu, automobilis tampa kreditoriaus nuosavybe. T.y. kreditorius (paskolą suteikianti bendrovė) tampa automobilio savininke, taip sumažindama riziką, kad paskola bus negrąžinta. Tuo tarpu savininkas, įkeitęs automobilį, gauna norimą paskolą iš bendrovės, tačiau nepraranda turėtos transporto priemonės, t.y. gali ja važinėti.

Iš esmės pats procesas vyksta taip, automobilis parduodamas kreditoriui, tuo tarpu kreditorius suteikia paskolą ir išnuomoja automobilį jo buvusiam savininkui su teise savo automobilį išsipirkti.

Kokio dydžio paskolą galima gauti už automobilį?

Priklausomai nuo to, kokios yra besikreipiančiojo asmens pajamos, kredito reitingas, įkeičiamo automobilio modelis, pagaminimo metai ir būklė, smulkiųjų kreditų bendrovės gali suteiki nuo 65 iki 90 proc. automobilio rinkos vertės dydžio paskolą. Paskola paprastai suteikiama 4 - 60 mėn. Kai kurios bendrovės suteikia galimybę įkeisti net labai senus automobilius, todėl besidomintiems paskola reikėtų palyginti skirtingų įmonių pateikiamus pasiūlymus. Be to, kai kurios kompanijos suteikia galimybę pirmąją įmoką atidėti net iki 3 mėn.

Kokie reikalavimai keliami gyventojams, norintiems gauti kreditą už automobilį?

Reikalavimai norint gauti kreditą už automobilį visose bendrovėse yra panašūs. Kreditorius Jūsų pareikalaus pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Paskolos negali būti suteikiamos jaunesniems nei 18 m asmenis. Taip pat turėsite pateikti ir automobilio techninį pasą bei draudimo polisą. Norint gauti paskolą už automobilį, automobilis turi būti registruotas Jūsų vardu ne trumpesnį nei 1 mėn. laikotarpį.

Kokios transporto priemonės gali būti įkeistos?

Kredito teikėjas paprastai nurodo, kokios transporto priemonės gali būti įkeistos siekiant gauti kreditą už automobilį. Paprastai nurodomos ne tik automobilių rūšys ir tipai, bet ir automobilių amžius. Skirtingi kreditoriai gali turėti skirtingus reikalavimus, tačiau Jums reikėtų žinoti, kad paprastai galima įkeisti ne tik lengvuosius automobilius. Įkeitimui paprastai tinka ir motociklai, krovininiai automobiliai, autobusai, priekabos ar komercinės transporto priemonės. Kiekviena atvejis gali būti individualus, todėl reikėtų pasidomėti tokią paslaugą teikiančioje smulkiųjų kreditų bendrovėje.

Kaip vyksta automobilio įkeitimo ir kredito suteikimo procesas?

Kaip ir siekiant gauti įprastą paskolą ar kreditą internetu, paskolos už automobilį gavimo procesas pradedamas nuo paraiškos pateikimo. Paraiška kreditoriui gali būti pateikiama internetu, užsiregistravus bendrovės tinklapyje arba atvykstant į bendrovės klientų aptarnavimo skyrių.

Kredito bendrovė, gavusi Jūsų paraišką ir visus reikiamus dokumentus, įvertina jūsų kredito istoriją ir mokumo galimybes ir susisiekusi su Jumis informuoja apie sprendimą teikti/neteikti paskolą. Gavus teigiamą atsakymą reikia atvykti bendrovės klientų aptarnavimo skyrių paskolos sutarties sudarymui. Sudarius sutartį vykstama į VĮ “Regitra” ir įkeista transporto priemonė perregistruojama paskolą teikiančios bendrovės vardu. Atlikus transporto priemonės perregistravimą reikia informuoti kreditorių ir šis, jeigu reikia patikslinęs informaciją, perveda pinigus į nurodytą asmeninę sąskaitą. Transporto priemonė lieka jūsų žinioje ir galite toliau ja naudotis.

Kaip elgtis, jeigu negaliu laiku sumokėti įmokos už paskolą?

Kartais nutinka taip, kad pasikeičia Jūsų finansinė situacija dėl sumažėjusių pajamų arba netekto darbo ir laiku negalite mokėti paskolos įmokų. Šioje vietoje nereikėtų išsigąsti, jog neteksite savo transporto priemonės, nes tinkamai ir laiku komunikuojant su paskolos davėju pirmiausia ieškoma būtų kaip paskolą išsimokėti laiku. Dauguma kreditorių esant tokiai situacijai gali pasiūlyti paskolos grąžinimo termino pratęsimą. Laiku neinformavus kreditoriaus apie pablogėjusią finansinę situaciją ir neieškant sprendimo variantų bei nesugebėjus laiku grąžinti paskolos, automobilį galite prarasti. Jeigu nepavyksta susitarti su kreditoriumi, galite apsvarstyti paskolos refinansavimą.

Kuomet aš atgausiu savo automobilį?

Pilnai išmokėjus visą už automobilį gautą paskolą, Jūs vėl tampate savo transporto priemonės savininku. Paskolą reikia grąžinti laikantis grafiko, tačiau visuomet galima paskolą grąžinti anksčiau laiko, sumokant visą paskolos
sumą.

Refinansavimas

Paskolos ir smulkieji vartojimo kreditai yra patogus būdas pagerinti savo buitį nelaukiant, kol bus sutaupyta tam tikra suma. Tinkamai planuojant savo finansus paskolos netampa našta. Nepaisant to, kartais atsitinka taip, kad susiduriama su finansinėmis problemomis, kuomet paskolų našta tampa pernelyg didelė ir nebeišgalima kas mėnesį laiku mokėti įmokų. Tokiais atvejais vertėtų apsvarstyti kreditų ir paskolų refinansavimą. Refinansavimą taip pat reikėtų apsvarstyti ir kaip priemonę paskolos ar kredito sąlygoms pasigerinti. Ypač tuomet, kai supratote, jog dabar mokamos paskolos sąlygos yra jums nepalankios - per didelės palūkanos, netinkamas terminas, suma ar kitos sąlygos.

Kas yra paskolos ar kredito refinansavimas?

Paskolos refinansavimas tai procesas, kurio metu viena ar kelios paskolas padengiamos naudojant kitos paskolos pinigus. Tai reiškia, kad fiziniam arba juridiniam asmeniui, turinčiam finansinių įsipareigojimų, suteikiama paskola, kuri panaudojama padengti pirmosios paskolos įsipareigojimams. Refinansavimo galimybėmis gali naudotis tiek fiziniai tiek juridiniai asmenys. Kompanijos, siūlančios refinansavimo paslaugas komunikuoja su klientu ir susitariama dėl esamų kreditų išpirkimo ir naujos paskolos sąlygų. Tinkamai pasirinkus kompaniją refinansavimui, paskolos gali ir atpigti.

Smulkiųjų kreditų refinansavimas

Smulkiųjų kreditų refinansavimas dažniausiai reikalingas asmenims, kurie turi nemažai smulkių greitųjų vartojimo kreditų. Šių kreditų palūkanos yra gana didelės, todėl tinkamai neįvertinus savo finansinių galimybių gana greitai galima susidurti su finansinėmis problemomis. Turint daug smulkių greitųjų kreditų paranku kreiptis dėl paskolų refinansavimo ir susitarti dėl kredito su mažesne palūkanų norma. Refinansavimo sąlygos paprastai priklauso nuo to, kokios yra kasmėnesinės asmens pajamos ir išlaidos, t.y. kiek lėšų galima skirti kreditui padengti. Be to, paskolos, skirtos kreditams refinansuoti sąlygas gali lemti ir turimas turtas. Jeigu turite turto, kurį galima įkeisti arba laiduotoją, turintį gerą kredito istoriją, tuomet Jums gali pavykti susitarti dėl paskolos su mažomis palūkanomis, padėsiančios subalansuoti Jūsų turimas paskolas ir išspręsti finansines problemas.

Kada reikėtų refinansuoti paskolas?

Paskolos paprastai refinansuojamos nepasibaigus turimų paskolų terminui. Yra kelios priežastys, lemiančios, kodėl pasirenkamas paskolų refinansavimas. Visų pirma, refinansavimas taikomas, kuomet siekiama sumažinti mokamas palūkanas. Tai tampa ypač aktualu, jeigu pasikeičia situacija palūkanų rinkoje ir ženkliai sumažėja palūkanų normos. Refinansavimas taip pat gali būti taikomas, kuomet siekiama pasiskolinti daugiau pinigų. Pavyzdžiui, padidėjo užstatyto turto vertė, tuomet galima pasinaudoti refinansavimo galimybe ir gauti didesnę paskolą. Refinansavimas taip pat dažnai taikomas siekiant apjungti kelias paskolas.

Kaip įvertinti, ar refinansavimas bus naudingas?

Prieš refinansuojant savo paskolas, reikia labai atidžiai išnagrinėti turimų paskolų sutartis. Gali būti, kad į sutartis yra įtrauktas kredito sutarties nutraukimo mokestis ar kitos nepalankios sąlygos, kurias reikia įsivertinti. Taip pat turite paskaičiuoti, kiek kainuos naujos sutarties sudarymas, kokie mokesčiai bus taikomi refinansuojant kreditus. Tik įsivertinę visus kaštus ir išlaidas galite apskaičiuoti, ar kreditų refinansavimas yra naudingas.

Ar man tinka refinansavimas?

Refinansavimo paslauga yra tinkama tiems asmenims, kurių turimi finansiniai įsipareigojimai nėra pakankamai geri ir po paskolos perfinansavimo bus sumokama mažiau palūkanų. Specialistai rekomenduoja apie refinansavimą galvoti pirmoje paskolos termino grąžinimo pusėje. Refinansavimas taip pat tinkamas asmenims, kurie susidūrė su finansinėmis problemomis. Pavyzdžiui, sumažėjo pajamos, todėl laiku mokėti turimų paskolų įmokas tapo per daug sunki našta. Refinansuojant paskolą galima pratęsti mokėjimo terminus, taip sumažinant įmokas. Refinansavimas taip pat gali būti tinkamas tiems asmenims, kurie siekia pasididinti turimos paskolos sumą. Paimant didesnę paskolą padengiama senoji, tačiau kadangi gaunate didesnį kreditą, Jums lieka trūkstama pinigų suma.

Kaip vykdomas paskolos refinansavimas?

Paskolos refinansavimas beveik nesiskiria nuo įprastos paskolos. Pirmiausia paskolą siūlančioje bendrovėje reikia užpildyti paraišką, kurioje nurodomi Jūsų turimi finansiniai įsipareigojamai, pateikiamos turimos sutartys. Bendrovė, kuriai teikėte paraišką dėl refinansavimo įvertina Jūsų pajamas ir pateikia pasiūlymą. Jeigu atitikote bendrovės keliamus reikalavimus ir turite stabilias pajamas, pasirašoma sutartis. Bendrovė padengia Jūsų įsipareigojimus ankstesniam kreditoriui. Įmokas mokate bendrovei, kuri refinansavo Jūsų paskolas. Įmokas mokate kas mėnesį, kaip nurodyta sutartyje.

Ar refinansavimas apsimoka?

Norint įvertinti, ar refinansavimas yra naudingas Jums, reikėtų palyginti dabartinius finansinius įsipareigojimus su būsimais įsipareigojimais po refinansavimo. Turite palyginti dabartinių paskolų palūkanas su būsimomis, taip pat į skaičiavimus reikia įtraukti ir naujos sutarties sudarymo mokestį. Jeigu refinansavimo ieškote siekdami prailginti mokėjimo terminą, tuomet gali būti, kad nepavyks sutaupyti palūkanų, tačiau tai leis sumažinti paskolos grąžinimo įmoką ir išvengti kritinių situacijų. Šiuo atveju nėra universalaus recepto ar patarimo, kadangi kiekvieną situaciją reikia vertinti individualiai ir skaičiuoti.

Kiek kainuoja refinansavimas?

Refinansavimo kaina nesiskiria nuo įprasto kredito ar paskolos kainos. Paskolą skirtą refinansavimui paprastai sudaro šios dalys - skolinama pinigų suma, kurią reikia grąžinti, sutarties sudarymo ir arba administravimo mokesčiai ir palūkanos. Paskolos sąlygos ir palūkanų norma dažnai priklauso ne tik nuo Jūsų finansinės situacijos ir kredito reitingo, bet ir nuo Jūsų gebėjimų derėtis. Todėl aktyvi komunikacija su paskolą suteikiančia bendrove yra naudinga ir gali padėti pagerinti paskolos sąlygas.

Kontaktai

Kreditai.info svetainę valdo ir administruoja UAB "Potissimus":

UAB "Potissimus"
Įmonės kodas: 302581774
PVM Mok. kodas: LT 100006346215
A/S LT94 7044 0600 0767 7702
El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Tel. nr.: +370 68 497 070

Reklamos, bendradarbiavimo ar kitais klausimais prašome kreiptis el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Kreditų palyginimas

Ieškote paskolos ar geitojo kredito? Skolinkitės apgalvotai su Kreditai.INFO

Per ilgą laiką apie greituosius kreditus yra susiformavusi dvejopa nuomonė. Visų pirma greituosius kreditus teikiančios kompanijos dažnai vertinamos neigiamai, dėl gana didelių palūkanų ir kredito pabrangimo. Iš kitos pusės, žmonės, mokantys valdyti savo finansus ir tinkamai administruoti asmenines skolas smulkiuosius vartojimo kreditus vertina teigiamai dėl galimybės greitai ir nesudėtingai pasiskolinti pinigų. Šiuo metu greitųjų vartojimo kreditų paskolų krepšelis yra gana platus. Įvairios kompanijos siūlo paskolas nuo kelių dešimčių eurų iki 15000 Eur, todėl visuomet galima išsirinkti palankiausią variantą. Tačiau nesudėtingas paskolos gavimo procesas nereiškia, kad į paskolas, gaunamas iš greitųjų kreditų bendrovių reikia žiūrėti lengvabūdiškai. Tai rimtas finansinis įsipareigojimas, kuriam turite būti pasirengę. Kreditai.info pateikia visą reikiamą informaciją, kurios gali prireikti norint palyginti greitųjų kreditų bendroves tarpusavyje.

Kas yra greitieji kreditai?

Greitieji kreditai yra trumpalaikės vartojimo paskolos (iki 5 metų), kurias galima gauti nenurodant paskolos naudojimo paskirties, neužstatant turto ar nemokant pradinio įnašo. Tokias paskolas suteikia ne bankai, o smulkiųjų vartojimo kreditų bendrovės, turinčios teisę vystyti tokią veiklą. Tokių paskolų pagrindinis privalumas - greitis ir lankstumas. Paskola dažniausiai suteikiama per 15 min arba per kelias valandas. Besiskolinantis asmuo laisvai gali pasirinkti sumą, kuri yra reikalinga ir laikotarpį, per kurį nori grąžinti paskolą. Tačiau tokios paskolos yra žymiai rizikingesnės, todėl dažniausiai joms taikomos didelės palūkanos ir papildomi sutarties sudarymo mokesčiai. Neretai vėluojantiems grąžinti paskolą laiku už pradelstas dienas skaičiuojami delspinigiai.

Iš kitos pusės, dauguma greitųjų kreditų bendrovių suteikia savo klientams galimybę prasitęsti paskolos laikotarpį ir taip atidėti arba sumažinti įmoką. Už mokėjimo termino pratęsimą paprastai taikomas papildomas mokestis. Visus šiuos faktorius turite įvertinti prieš imdami paskolą iš konkrečios bendrovės. Norėdami pasirinkti geriausią variantą turite palyginti bent kelių skirtingų bendrovių pasiūlymus ir įvertinti ne tik suteikiamos paskolos dydį, palūkanas, bet taip pat visus papildomus mokesčius.

Ką reikėtų žinoti prieš imant kreditą internetu?

Paskolų teikimo internetu sistema leidžia smulkaus vartojimo kreditą internetu gauti per keliolika minučių. Tam tereikia užpildyti paraišką pasirinktoje bendrovėje nurodant kredito rūšį, norimą sumą ir paskolos grąžinimo terminą. Taip pat pildant paraišką pateikiami asmeniniai duomenys. Tapatybei ir banko sąskaitai patvirtinti daromas 0,01 Eur pavedimas į bendrovės sąskaitą. Gavusi Jūsų paraišką įmonė patikrina jūsų kredito istoriją ir priima sprendimą ar suteikti paskolą.

Tiek imant paskolą internetu, tiek bet kurį kitą kreditą galima būtų vadovautis keliais bendro pobūdžio patarimais. Visų pirma, nesiskolinkite daugiau negu reikia. Skolinti pinigai kainuoja, už juos skaičiuojamos palūkanos, todėl jeigu nesate tikri, geriau skolinkitės mažesnę sumą. Prieš imdami paskolą taip pat tiksliai išsiaiškinkite, kiek kainuos Jūsų paskola. Visos internetu paskolas teikiančio bendrovės pateikia skaičiuokles, kuriomis naudojantis galima apskaičiuoti kiek sumokėsite palūkanų per Jūsų pasirinktą laikotarpį ir kokia bus Jūsų mėnesio įmoka. Skaičiuodami paskolos kainą nepamirškite perskaityti visų taisyklių, pateikiamų įmonės tinklapyje ir įvertinkite, kiek gali kainuoti paskolos vėlavimas. Taip pat pasidomėkite, kokius papildomus mokesčius bendrovė taiko už sutarties sudarymą.

Kai kurios paskolas internetu teikiančios bendrovės pirmą kartą besiskolinantiems siūlo pirmą paskolą be pabrangimo, tačiau dažnai būna ribojama suma kurią galite skolintis tokiomis sąlygomis ir laikotarpis, per kurį reikia grąžinti kreditą. Pasidomėkite tokiais pasiūlymais. Galbūt Jūs atitinkate bendrovės keliamus reikalavimus tokiai paskolai gauti. Tai leistų pasiskolinti pinigų be pabrangimo. Tačiau nepamirškite detaliai susipažinti su visomis tokio pasiūlymo sąlygomis ir atidžiai jas išnagrinėkite.

Kaip išsirinkti geriausią kreditų bendrovę?

Universalaus recepto, kaip išsirinkti geriausią paskolos pasiūlymą ir patikimiausią bei geriausią bendrovę, nėra. Kiekviena situacija yra skirtinga, todėl tik Jūs galite priimti tinkamiausią sprendimą. Svarbiausias patarimas - neskubėkite. Dažniausiai klaidingi pasirinkimai padaromi dėl didelio skubėjimo ir nepakankamo įsigilinimo į situaciją. Suprantama, jeigu nutiko nemaloni situacija, dėl kurios greitai prisireikė pinigų, skubama kuo greičiau problemą išspręsti. Tačiau net ir tokioje situacijoje skirkite bent kelias minutes bendrovių analizei ir palyginimui. Nesirinkite pirmo pasitaikiusio varianto. Galite pasinaudoti kreditai.info pateikiama informacija ir palyginti kelias skirtingas bendroves.

Apsibrėžkite, kokios paskolos Jums reikia ir rinkitės bendrovę pagal tai, kokioje veikloje jos specializuojasi. Jeigu Jums reikalinga labai nedidelė pinigų suma, pasidomėkite bendrovėmis, teikiančiomis kreditus SMS žinutėmis. Paprastai tokiems kreditams gauti taikoma supaprastinta paskolos išdavimo procedūra. Jeigu Jums reikalinga didesnė, labiau specializuota paskola, rinkitės bendroves, teikiančias paskolas iki 15000 Eur. Kompanijos, kurios specializuojasi didesnių kreditų rinkoje gali taikyti mažesnes palūkanas, procedūra gali būti šiek tiek sudėtingesnė ir Jūsų kredito reitingo vertinimas griežtesnis, tačiau kaip privalumą Jūs galite gauti mažesnes palūkanas ir palankesnes kredito grąžinimo sąlygas. Ieškote kredito automobiliui arba turite automobilį ir galite jį užstatyti? Pasidomėkite tokias paslaugas siūlančiomis bendrovėmis ir jų suteikiamomis sąlygomis.

Kaip apsispręsti, ar skolintis?

Kiekviena paskola ar kreditas yra finansinis įsipareigojimas. Sudarę sutartį Jūs kiekvieną mėnesį turėsite mokėti nustatyto dydžio įmokas. Nesilaikant šių sąlygų gresia baudos, taip pat galima sugadinti savo kredito istoriją. Prieš imdami paskolą užduokite sau klausimą, ar sugebėsite šią paskolą grąžinti. Jeigu turite stabilias pajamas kurių dalį galite skirti paskolai mokėti, tuomet atsakymas aiškus. Tačiau jeigu turite finansinių problemų, neturite nuolatinių pajamų gerai apsvarstykite, ar tikrai reikalinga paskola. Ar žinote, iš kur paimsite pinigų kiekvieną mėnesį, kuriuos reikės pervesti paskolą suteikusiai bendrovei. Jeigu nežinote, tuomet pagalvokite dar kartą. Negalėjimas laiku įvykdyti finansinių įsipareigojimų gali įklampinti į dar didesnes skolas. Nepriimkite sprendimų skubotai ir skolinkitės atsakingai.

Nenorite skolintis? Kreditai.INFO specialiai Jums paruošė finansinius patarimus, kurie padės gyventi be skolų.

Iš tikrųjų su pinigais „dirbti“ yra pakankamai sunku ir sudėtinga. Situacija nuolatos keičiasi ir mes privalome prie viso to tinkamai bei optimaliai prisitaikyti. Niekuomet nenuleisti akių nuo savo asmeninių finansų gali būti ypač sudėtinga užduotis, o kai kuriais atvejais tai atrodo net visiškai neįmanoma. Turbūt ne vienas iš jūsų sau ne kartą buvote uždavę tokius klausimus kaip – „kaip jam taip puikiai sekasi valdyti savo finansus?“, „ką aš darau neteisingai, kad visuomet susiduriu su finansiniais sunkumais?“ Ir iš tiesų, nebūtinai turite daryti kažką „blogo“, kad jūsų finansinė padėtis nebūtų tokia puiki, kaip kad jūs norėtumėte. Galbūt tiesiog yra keli veiksniai, kuriems jūs neskiriate jokio dėmesio ir kurių jūs nesekate, todėl reguliariai susiduriate su tais pačiais finansiniais sunkumais?

Todėl visuomet patariama savo asmeninių finansų valdymui skirti bent šiek tiek daugiau laiko nei skiriate dabar. Ir nors pradžioje visa tai jums gali pasirodyti kaip labai komplikuota ir pernelyg sudėtinga užduotis, ilgainiui jums turėtų būti vis lengviau pasirūpinti savo asmenine finansine situacija, ją apsaugant ir užtikrinant, kad ateityje neteks susidurti su didelėmis finansinėmis problemomis.

Sudarykite savo asmeninių finansų kalendorių

Reikia pripažinti, kad sekti savo pinigus iš tikrųjų yra labai sudėtinga – ir ypač tuomet, kai mūsų pečius slegia labai daug įvairių rūpesčių, turime begalę darbų ir stengiamės vienu metu būti keliose vietose.

Tačiau nepaisant to, kad kai kurie dalykai būna labai sudėtingi ir reikalaujantys nemenkų papildomų pastangų, visuomet yra išeičių, kuriomis galima nesunkiai pasinaudoti. Ir šiuo atveju viena iš jų yra asmeninių finansų kalendoriaus sudarymas. Visą tai jūs galite padaryti tiek naudodami tikrą fizinį kalendorių, tiek ir pasinaudodami kompiuterinėmis programomis ar mobiliosiomis programėlėmis, kurių šiuolaikinėje rinkoje yra daugybė. Svarbiausia, kad jūs turėtumėte labai aiškų kalendorių, kuriame fiksuotumėte savo gaunamas pajamas ir patiriamas išlaidas. Šiuo atveju jums reikėtų nepamiršti, kad prie savo išlaidų jūs turite priskirti absoliučiai viską. Trumpiau tariant, net jei sumokėjote už vieną puodelį kavos, šias išlaidas turite įrašyti į savo kalendorių. Galiausiai galėsite suprasti, kur nukeliauja jūsų pinigai ir kokių sprendimų pagalba jūs galėtumėte sumažinti savo patiriamas išlaidas, kartu pagerinant ir savo finansinę situaciją.

Įvertinkite jums taikomas palūkanas 

Finansiniams įsipareigojimams taikomos palūkanos yra labai svarbus veiksnys, kuris turi tiesioginės įtakos mūsų asmeninei finansinei padėčiai. Jei jūs esate gavę vieną ar netgi keletą paskolų, turite žinoti, kokios palūkanos joms yra taikomos. Nuo palūkanų dydžio tiesiogiai priklauso bendra paskolos vertė ir jūsų padengiamų mėnesinių įmokų dydis. Jei turite ne vieną paskolą, tuomet stenkitės kuo greičiau grąžinti būtent tą, kurios palūkanos yra didžiausios. Tai leis jums sutaupyti daugiau lėšų.

Tapkite savo asmeninio biudžeto valdovu

Jei jūs kiekvieną mėnesį turite daugiau ar mažiau stabilias pajamas, pabandykite suskaičiuoti visas savo išlaidas, tokias kaip nuoma, automobilis, prenumeratos, maistas ir kt. Kaip jau buvo minėta, jūs turite suprasti, kur iškeliauja jūsų pinigai. Žinodami visas išlaidas, jūs iš anksto žinosite, kiek lėšų jums liks, kai padengsite visas svarbiausias ir kiekvieną mėnesį jūsų patiriamas išlaidas. Be to, tokiu atveju jums bus lengviau valdyti savo asmeninį biudžetą – tai ypač svarbu, jei kartas nuo karto jūs esate linkę įsigyti tam tikrą didesnės vertės pirkinį ar norite pasinaudoti brangesnėmis paslaugomis.

Sportuokite

Kai kuriems iš jūsų šis patarimas gali atrodyti pakankamai lėkštas ir keistas, tačiau atlikti tyrimai jau seniai parodė, kad reguliarus fizinis aktyvumas padeda daugybe būdų. Sportas didina mūsų produktyvumą, suteikia daugiau motyvacijos, padeda mūsų protui būti „budriam“, gerina atliekamo darbo efektyvumą, prisideda prie geresnės nuotaikos, suteikia mums daugiau energijos, gerina mūsų sveikatą ir kt.

Yra daugybė sporto privalumų, tačiau šiuo atveju neapkrausime jūsų pernelyg dideliu informacijos kiekiu – juolab, kad pagrindinis šio straipsnio tikslas yra suteikti jums patarimų, susijusių su jūsų asmeniniu finansų gerinimu. Svarbiausia, kad jūs žinotumėte, jog sportas padeda mūsų kūnui ir sielai.

Kaip bebūtų, jei jūs iki šiol visiškai nesportavote, pasistenkite pradėti tai daryti bent du kartus per savaitę, pamažu didindami savo fizinio aktyvumo lygį. Ir tai tikrai neprivalo sukelti jums papildomų išlaidų. Jūs galite pasirinkti bėgiojimą, važinėjimą dviračiu, jogos pratimus ar bet kurias kitas treniruotes, kurių dėka galėtumėte pasijusti geriau.

Darykite tai kartu

Suraskite žmogų, kuris susiduria su tomis pačiomis programomis, turi tokius pačius pomėgius ar vadovaujasi tokiais pačiais principais kaip ir jūs. Būsite labai maloniai nustebę, kai sužinosite, kaip efektyviai gali būti išspręsti visi jums iškylantys klausimai, kuomet juos bandote spręsti su kitais žmonėmis – ir tai yra ypač aktualu tuomet, kai tokie klausimai būna susiję su finansais. Pavyzdžiui, jei jūs norite pakeisti savo išlaidavimo įpročius ir lengviau stabilizuoti savo asmeninį finansinį pagrindą, savo mintimis pasidalinkite su savo antrąja puse ar geriausiu draugu(-e). Pabandykite tai daryti kartu, lygiagrečiai dalindamiesi savo pasiektais rezultatais ir iškylančių problemų sprendimo būdais.

Pagalvokite prieš darydami

Gali nuskambėti, kaip labai paprasta užduotis, tačiau iš tikrųjų didelė dalis žmonių nėra linkę pernelyg ilgai galvoti apie tai, kur jie išleidžia savo pinigus ir ar jiems iš tikrųjų reikia tam tikrų pirkinių. Verslas tampa vis labiau patyręs rinkodaros srityje, o tai reiškia, kad jie žino būdų, kurių pagalba galima daug lengviau vartotojams „įsiūlyti“ prekes, kurių jiems iš tikrųjų visiškai nereikia. Todėl norėdami apsisaugoti nuo bereikalingų išlaidų, turėtumėte prieš priimdami vienokį ar kitokį sprendimą, apie visą tai labai gerai pagalvoti. Tai reiškia, kad turite save apsaugoti nuo impulsyvių sprendimų, kurie niekuomet nepagelbėja mūsų asmeniniams finansams.

Visuomet užduokite sau vieną ir tą patį klausimą – „ar man šio daikto iš tikrųjų reikia?“. Jei po kurio laiko jūs vis dar būsite tikri, kad jums jo reikia, akivaizdu, kad galite jį įsigyti. Tačiau jei praėjus dienai ar kelioms imsite abejoti, tai bus atsakymas į jūsų klausimą. Tai reiškia, kad kalbant apie mūsų asmeninius finansus, mes visuomet privalome elgtis labai atsakingai ir apgalvotai – niekuomet neleidžiant sau išlaidauti ten, kur to daryti nėra jokios būtinybės.

Patikrinkite, ką turite

Nėra ko abejoti, kad jei jūs bent kartą pabandytumėte visiškai pilnai sutvarkyti savo gyvenamąjį būstą, atrastumėte daugybę daiktų, kurių jums iš tikrųjų visiškai nereikia ir kurių jūs ilgą laiką nenaudojote. Jei jų pasistengtumėte atsikratyti, tuomet ne tik pasijustumėte „lengvesni“ ir jūsų būste atsirastų daugiau laisvos vietos, tačiau jūs taip pat galėtumėte gauti daugiau pajamų. Trumpiau tariant, nereikalingus daiktus, jūs visuomet galite parduoti. Ir tai padaryti iš tikrųjų yra labai paprasta – atsižvelgiant į tai, kad šiuolaikinėje rinkoje yra ne vienas atitinkamos tematikos internetinis portalas, kuriame galima paskelbti apie savo parduodamus daiktus.

Patarimai tiems, kurie planuoja pasiskolinti

Kai jau žinote, kokius sprendimus galite pasitelkti, kad pagerintumėte savo asmeninę finansinę situaciją, verta sužinoti ir keletą praktiškų patarimų, susijusių su paskolomis. Kadangi daugybė žmonių šiomis dienomis nevengia kreiptis į kreditorius, tokius finansinius sprendimus būtina priimti labai apgalvotai.

 • Dalį laiko skirkite kreditorių taikomų paskolų pasiūlymų paieškai. Tai reiškia, kad jūs niekuomet neturėtumėte sau leisti kreiptis dėl pirmos po ranka pasitaikiusios paskolos. Kreditorių yra daugybė, todėl ir skirtingų paskolų pasiūlymų yra begalė. Net jei jūs nemanote, kad yra verta eikvoti savo brangų laiką, nepamirškite, kad skyrę daugiau laiko ir atlikę atidžią paiešką, jūs galėsite gerokai daugiau sutaupyti.
 • Visuomet atsižvelkite į visą paskolos vertę. Nemaža dalis žmonių, kurie galvoja apie paskolas, žvelgia tik į sumą, kurią nori pasiskolinti. Tačiau kreditoriams bene visuomet grąžiname daugiau nei pasiskoliname (nebent pasinaudojama trumpalaikėmis paskolomis, kurioms yra taikomos išskirtinės nuolaidos). Tai reiškia, kad jūs privalote atsižvelgti į bendrą sumą, kurią jums teks grąžinti kreditoriams.
 • Supraskite, kuo skiriasi saugi paskola nuo paskolos su kintančiomis palūkanomis. Šiuo atveju saugią paskolą jūs galite suprasti kaip paskolą, kurios palūkanos yra fiksuotos ir nekintančios visą paskolos sutarties vykdymo laikotarpį. Tuo tarpu paskola su kintančiomis palūkanomis paskolos grąžinimo proceso metu gali pabrangti.
 • Gerai pagalvokite apie savo asmeninį biudžetą. Prieš kreipdamiesi į kreditorius, turėtumėte suformuoti savo asmeninį biudžetą ir jį kaip įmanoma optimaliau paskirstyti. Papildomi finansiniai įsipareigojimai paveiks jūsų biudžetą, todėl neleiskite priimti neapgalvotų sprendimų ir nebandykite kliautis savo „sėkme“.
 • Niekuomet nesiskolinkite pinigų impulsyviai. Jei jūs norite įsigyti brangų pirkinį ir neturite tam asmeninių lėšų, turbūt galvojate apie kreipimąsi dėl paskolos arba pirkimą išsimokėtinai (lizingu). Tačiau niekuomet neturėtumėte leisti priimti impulsyvių sprendimų. Prieš nuspręsdami, turite bent kurį laiką gerai pagalvoti ar jums yra verta finansiškai įsipareigoti ilgesniam laikui.
 • Stenkitės vengti greitųjų kreditų. Jei norite kreiptis į kreditorius ir gauti paskolą, stenkitės orientuotis į vartojamąsias paskolas, kurioms yra taikomos žemesnės palūkanos. Tuo tarpu, jei jūs norite pasinaudoti greituoju kreditu, turite susitaikyti su tuo, kad jam bus taikomos labai aukštos palūkanos, todėl kreditoriams turėsite grąžinti kur kas daugiau nei pasiskolinote.
 • Supraskite, kad kreditoriams yra labai svarbus jūsų mokumas. Jei tikitės gauti paskolą, turite būti mokūs fiziniai asmenys. Nei vienas kreditorius nesuteiks paskolos žmogui, kuris neatitinka keliamų reikalavimų ir yra pripažįstamas nemokiu. Šiuolaikinės taisyklės ir reikalavimai yra labai griežti, todėl kreditoriai visuomet kruopščiai įvertins jūsų asmeninę finansinę padėtį.
 • Jei norite gauti būsto paskolą, būtinai palyginkite skirtingus pasiūlymus. Kiekvienas komercinis bankas ar kredito unija, suteikianti būsto paskolas, taiko skirtingas palūkanas ir skirtingas sąlygas. Jokiu būdu nepriimkite pirmo jums pasiūlyto būsto paskolos varianto. Be to, nesibaiminkite derėtis. Jei jūs gausite ne vieną pasiūlymą, tuomet gavę patį palankiausią, galėsite eiti pas kitus kreditorius derėdamiesi dėl dar palankesnių būsto paskolos sąlygų.
 • Stenkitės kiekvieną mėnesį padengti bent 10% savo kreditinės kortelės išeikvoto balanso. Tuo tarpu, jei jūs kiekvieną mėnesį padengsite tik minimalią sumą, kreditinei kortelei padengti jums prireiks amžinybės.

Žinoma, apie paskolas galima kalbėti dar ilgai, tačiau svarbiausia, kad nei vienas finansinis sprendimas nebūtų priimtas paskubomis ir tinkamai jų neapgalvojus. Kiekviena detalė yra aukso vertės, todėl nuo šiol elkitės atsakingai ir daugiau dėmesio skirkite savo asmeniniams finansams.

Apie kreditai.info projektą

Kreditai.info yra informacinis portalas, kuriame pateikiamos finansų rinkos naujienos, patarimai kaip planuoti asmeninius finansus ir informacija apie juridines įmones, teikiančias kreditus ir paskolas. Siekiant užtikrinti patogų naudojimąsi tinklapiu, informacija yra susisteminta ir pateikiama aiškiai bei suprantamai. Kreditus teikiančių juridinių asmenų sąraše rasite pagrindinius šalies bankus, smulkiųjų kreditų bendroves, kredito unijas. Jūsų patogumui nuolat pildome ir atnaujiname aktualiausią informaciją.

Tinklapis orientuotas į tiek į finansų rinkomis besidominčius asmenis, tiek į tuos, kurie ieško finansavimo galimybių. Naujienų skiltyje nuolat pateikiama naujausia informacija apie Lietuvoje ir pasaulyje vykstančius svarbiausius finansų rinkos įvykius. Taip pat publikuojami patarimai, kaip geriau ir efektyviau planuotis asmeninį biudžetą ir subalansuoti asmeninius finansus. Ieškantiems geriausio paskolos ar kredito pasiūlymo straipsnių skiltyje nuolat pateikiami patarimai, kaip išsirinkti tinkamą finansavimo priemonę ir kaip suvaldyti asmenines paskolas. Kreditai.info rengiami straipsniai rašomi paprastai ir suprantamai, todėl norint gilinti savo žinias Jums nebūtina būti finansų specialistu. Leiskite ekspertais būti mums.

Kreditorių skiltyje pateikiama susisteminta informacija apie bankus, kredito unijas ir smulkiųjų kreditų bendroves. Jums daugiau nebereikia gaišti laiko internete ieškant informacijos apie finansines paslaugas ar kreditus teikiančias institucijas. Šį darbą už jus atlieka Kreditai.INFO. Mūsų tikslas - surinkti ir pateikti vartotojams susistemintą naujausią ir aktualiausią informaciją vienoje vietoje. Todėl Jums reikalinga informacija visuomet yra lengvai pasiekiama ir surandama.

 

 

 • Kreditai be registracijos mokesčio
 • Pirmas kreditas nemokamai
 • Pigūs kreditai visą parą
Top